Tag Archives: مشکل کفپوش اپوکسی

مشکل کفپوش اپوکسی و حبابهای سر سوزنی Pine hole

حبابهای سر سوزنیمتداولترین عیب ومشکل سطحی کفپوش اپوکسی است که به صورت قارچ گونه   در روی سطح ظاهر می شود. یکی از دلایل  تشکیل این حبابها،حبس هوا در حین اختلاط جزءA و B بوسیله میکسر است.در واقع   اگر اختلاط با میکسری که دور آن بیش از RPM600 باشد، این پدیده رخ می دهد که خروج […]