بایگانی برچسب: دستگاه بدنسازی سوارکاری-توسن

دستگاه بدنسازی پارکی – سوارکاری-توسن

کاربرد:برای تقویت فعالیتهای قلبی وتنفسی،تقویت ماهیچه هادراعضای کمر،شکم،پشت وافزایش توازن درهرچهارعضو،برای تقویت خم شدن وکشش درمچ،آرنج ومفاصل لگن و زانو مناسب است. *——————— طرز استفاده:روی دستگاه نشسته دستگیره راگرفته وپدال هارابه سمت جلو به حرکت درآوریدودرهرحرکت یک نفس عمیق بکشید