بایگانی برچسب: دستگاه بدنسازی ریلکس ثابت

دستگاه بدنسازی پارکی – ریلکس ثابت

کاربرد: (ریلکس)واژه ای است انگلیسی به معنای ُشل کردن بدن است. فردی که بتواند به طرزصحیحی بدنش راریلکس وُشل کندبه راحتی قادر است پارازیت هاوافکار منفی ذهن خودراکنترل نمایدوفکرش را آرام سازد.به عبارتی«وقتی بدن آرام میشود،ذهن نیزآرام میشود. —————– طرز استفاده:روی سکونشسته،میله هارابادودست گرفته وخودرابه سمت جلووعقب انعطاف دهید.