بایگانی دسته‌ی: عکس

عکس : بازدید از غرفه گروه ورزشی پالس در نمایشگاه

بازدید بازدیدکنندگان از غرفه گروه ورزشی پالس در نمایشگاه  

عکس : مراحل نصب کفپوش ورزشی و خط کشی زمین فوتبال

   

تجهیزات مورد استفاده در سالن کراس فیت

تجهیز سالن کراس فیت اعم از چمن دو منظوره تزئیینی ورزشی ، کفپوش های گرانولی مناسب کراس فیت ، و تجهیزات ورزشی کراس فیت ، TRX  ، بوسبال و مانع چابکی ، نردبان چابکی ، اسپینینگ ، مدیسین بال ، وایپر ، ترامپولین .