Monthly Archives: ژوئن 2016

انعقاد قرارداد نصب کفپوش گرانولی ۲٫۵ میل سالن بدنسازی در همدان

با توجه به انعقاد قرارداد نصب کفپوش ورزشی گرانولی در همدان و موافقت این مجموعه ، گروه ورزشی پالس با توجه موارد مندرج در قرارداد اقدام به نصب کفپوش ورزشی بر اساس استاندارد های تعریف شده اقدام نموده است . در این مجموعه از کفپوش ورزشی ۲٫۵ میل گرانولی استفاده است .