( برای کسانی که آسیب شانه و سینه دارن این حرکات توصیه نمیشه )
پرس زیر سینه
پرس زیر سینه دمبل
قفسه زیر سینه دمبل